fbpx

Pán profesor prezradil tajomstvo

Dokáže online porada, meeting, seminár, školenie, konzultácia, predajný pohovor nahradiť klasickú prezenčnú formu?

S touto otázkou sa stretávam v poslednom období stále častejšie. Mnohí lídri, manažéri, obchodníci, pracovníci v službách, dokonca aj vo výrobe sú radi, že situácia, kedy museli mať home office, urýchlila proces prechodu na online porady, meetingy, školenia a podobne.

No stretávam sa aj s tým názorom, že ľuďom chýba aj ten „živý“ kontakt s ostatnými kolegami na poradách a tak isto aj účastníkom na školeniach a seminároch.

 • Dá sa teda prejsť čisto na online?
 • Alebo sa vrátime k prezenčnej forme?
 • Existuje na to návod, čo robiť online a čo prezenčnou formou?
 • Alebo sa to dá kombinovať?
 • Ktoré témy sú vhodné na online a ktoré na prezenčnú formu?

Odpoveďou na tieto otázky môže byť aj séria troch videoblogov, v ktorých pán Doc. Július Matulčík, vedúci Oddelenia andragogiky katedry pedagogiky a andragogiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, prezradí tajomstvá tejto vedy v súvislosti s dnešnou dobou a situáciou.

V prvom videoblogu nazrime do histórie andragogiky (vedy o vzdelávaní dospelých), pozrime sa na súvislosť s dnešnou situáciou vo vzdelávaní, vedení porád a rozvoji ľudí v tímoch a vo firmách.

Tajomstvo spojenia andragogiky s dnešným svetom

V druhom videoblogu sa bližšie pozrime na online porady, workshopy, meetingy, školenia, semináre… dozvieme sa niekoľko zásad, ktoré by sme mali dodržiavať v online priestore.

Tajomstvo online porád, seminárov a meetingov

Online meeting dokáže ušetriť veľa času a aj financií. Je však potrebné dodržať niekoľko zásad PRED, POČAS a PO ňom, ktoré vám uľahčia a zefektívnia online stretnutia.

PRED: Úspešné stretnutia si vyžadujú prípravu pokiaľ ide o technické zabezpečenie, zdieľanie dokumentov a nastavenie kontextu skôr, ako sa ľudia pripoja. Často sa stretávam s tým, že v čase, kedy sa už meeting má začať, majú účastníci problém s pripojením a mnohokrát sa samotný obsah meetingu začne aj o desiatky minút neskôr.

Preto je pred online meetingom potrebné:

 • Zvoliť si vhodnú platformu (software), ktorý vám bude vyhovovať na váš typ meetingov. Na trhu sú dostupné free verzie (na kratšie alebo menej náročnejšie meetingy) a takisto aj platené, ktoré umožňujú omnoho viac funkcií (dĺžka meetingu, počet pripojených účastníkov, počet administrátorov, zdieľanie obrazovky a dokumentov, nahrávanie a pod…)
 • Overiť si internetové pripojenie (funkčnosť a rýchlosť)
 • Vyskúšať si pripojenie a funkčnosť zariadnia (počítač, tablet, mobilný telefón) z ktorého sa pripájam na online meeting (poradu, webinár a pod…)
 • Otestovať kameru, slúchadlá a mikrofón (niektoré software umožňujú urobiť si test ešte pred začiatkom online meetingu)
 • Používať slúchadlá s mikrofónom (pomôže to k tomu, aby ostatní účastníci nepočuli ozvenu a mohla byť dodržaná úroveň kvality zvuku)
 • Pripraviť si dokumenty, alebo súbory, ktoré budem chcieť zdieľať s ostatnými účastníkmi
 • Ak ste organizátor meetingu, pošlite včas ostatným účastníkom link na pripojenie spolu s programom, poprípade s bodmi, na ktoré sa majú ostatní účastníci pripraviť.

POČAS: Počas online meetingu môžu ľudia využívať rôzne funkcie, ktoré pomáhajú zvyšovať sústredenie a pozornosť, zvýšiť zapojenie sa ostatných účastníkov. Medzi ne patria power point prezentácie, rôzne audioukážky, videoukážky, zdieľanie obrazovky, spolupráca v reálnom čase na dokumentoch a digitálna tabuľa. Všetky tieto pomôcky je potrebmé mať vopred pripravené a odskúšať ich funkčnosť. Dbajte na správnu dĺžku trvania.

Online meeting si vyžaduje veľkú sústredenosť, pretože narozdiel od prezenčnej formy, máme okolo seba omnoho viac vecí a vnemov, ktoré nás vedia odpútať od pozornosti. Preto je potrebné dbať na sústredenie účastníkov a aj na prestávky. Podľa skúseností, ideálne je 45 minút meeting a 15 minút prestávka

Počas meetingu je dobré, ak sa všetci účastníci vidia, teda majú zapnuté kamery. Pomáha to tomu, kto práve hovorí, pretože vidí aspoň mimiku a neverbálne prejavy ostatných účastníkov a nepozerá sa do “prázdnej” obrazovky. Mikrofón je vhodné ak má zapnutý len ten, kto práve hovorí a ostatní účastníci ho majú vypnutý. Vyhýbame sa tým ruchu z okolia ostatných účastníkov.

PO: V prípade, že ste online meeting nahrávali, môžete spracovať video a poslať ho účastníkom, poprípade ho sprístupniť aj tým ľuďom, ktorí sa ho nemohli zúčastniť. Slúži to zároveň aj vám na získanie spätnej väzby a na vylepšenie nasledujúcich online porád, workshopov, seminárov a pod.

V treťom videoblogu si povedzme viac o prezenčnej forme. O tom, či naozaj dokáže online nahradiť prezenčnú formu vzdelávania a porád, alebo je možné násjť ich správnu kombináciu.

Tajomstvo prezenčnej formy vzdelávania, vedenia porád, workshopov…

Aké sú vaše skúsenosti

Adam

Na záver

Ako to teda naozaj je? Zvíťazí do budúcnosti online priestor, alebo sa vrátime k prezenčnej forme vzdelávania? Alebo nám dnešná situácia ukázala, že je vhodné ich kombinovať?

Na základe odborných znalostí Doc. Júliusa Matulčíka a skúseností lídrov z rôznych oblastí biznisu, podnikania a vzdelávania, je potrebné zvoliť správnu formu.

Kedy využiť online?

 • Krátke porady bez potreby častého zapájania sa účastníkov
 • Konzultácie bez častej potreby práce s pomôckami
 • Krátke osobné pohovory
 • Semináre a školenia bez potreby častého zapájania sa účastníkov

Kedy využiť prezenčnú formu?

 • Porady a workshopy, kde je potrebné aktívne zapojenie sa účastníkov, potreba diskusie, tvorivé nasadenie, použitie pomôcok a ukážok
 • Konzultácie s využitím materiálov a pomôcok
 • Osobné pohovory zamerané na rozvoj osobnosti
 • Pracovné pohovory
 • Workshopy, kde sa pracuje v skupinách
 • Tvorivé porady, kde sa hľadajú riešenia na vzniknuté situácie, alebo sa hľadajú riešenia rôznych úloh
 • Motivačné stretnutia
 • Tímové stretnutia zamerané aj na budovanie vzťahov v tíme

Nová doba nám prináša nové možnosti. Preto je potrebné nájsť, nastaviť a zaviesť systém, ktorý ušetrí čas ľudí v tíme a zároveň zvýši efektivitu zdieľania informácií a znalostí. Nedá sa jednoznačne povedať, či online nahradí prezenčnú formu. Obidve formy majú svoje nezastupiteľné miesto a vedia sa spolu dopĺňať.

Osobnostný a odborný rast ľudí v tíme a vo firme zabezpečí lepšie výsledky a tým dosiahnutie želaných cieľov a snov.

Doc. PhDr. Július Matulčík, CSc.?

Dlhoročný vedúci Katedry andragogiky FiF UK (15 rokov), teraz vedúci Oddelenia andragogiky katedry pedagogiky a andragogiky FiF UK.

Jeho vedecké a pedagogické aktivity možno rozdeliť do štyroch základných oblastí. Najvýznamnejšiu predstavuje oblasť komparatívnej andragogiky. Tejto oblasti sa týka predovšetkým vydanie monografie Teórie výchovy a vzdelávania dospelých v zahraničí, ako i väčšina vedeckých štúdií a odborných článkov publikovaných na Slovensku i v zahraničí. Podobne i väčšina vystúpení na vedeckých konferenciách a odborných seminároch na Slovensku i v zahraničí bola zameraná na problematiku z komparatívnej andragogiky. V pedagogickej činnosti ide o výučbu predmetov Komparatívna andragogika a Edukácia dospelých v zahraničí.

Druhú oblasť vedecko-výskumných,  publikačných a pedagogických aktivít tvoria terminologické a metodologické otázky a andragogiky. V pedagogickej oblasti ide o výučbu predmetov Metodológia vied o výchove, Andragogická metodológia a Výskumný seminár.

Treťou oblasťou aktivít je problematika diagnostiky a hodnotenia v edukácii dospelých – andragogická diagnostika. Výsledkom bolo publikovanie viacerých vedeckých štúdií na Slovensku i v zahraničí, ako i učebných textov a učebníc. Autor, ako prvý na Slovensku, vymedzil predmet novej disciplíny – andragogickej diagnostiky (v r. 1997).

Štvrtou oblasťou je redakčná činnosť a editorská činnosť. Výsledkom je založenie časopisu Vzdelávanie dospelých (1996 – iniciátor a spoluzakladateľ, výkonný redaktor), editor a spoluautor nepravidelného vedeckého periodika ACTA ANDRAGOGICA (doteraz vyšlo 7 ročníkov).

Publikačná činnosť do r. 2020: 

Spolu 128 publikácií, štúdií a článkov, z toho 5 monografií a vysokoškolských učebníc. 281 ohlasov – citácií a recenzií doma i v zahraničí.

K prácam s najväčším vedeckým prínosom patrí predovšetkým vedecká monografia Teórie výchovy a vzdelávania dospelých v zahraničí 2004. Je to prvá a ojedinelá publikácia s takýmto zameraním na Slovensku i v Českej republike. Získala aj ocenenie Akadémie vzdelávania v SR.

Významným bolo aj založenie a editovanie vedeckého zborníka ACTA ANDRAGOGICA v r. 2008.