fbpx

Všeobecné pravidlá súťaží

Organizátor
BEST Invet, s.r.o., Športová 69, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO 36612596, (ďalej len „Organizátor“), príležitostne organizuje súťaže, vyhlásené prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti FacebookInstagram alebo prostredníctvom obchodných e-mailov.

Vyhlásenie súťaže 
Príspevok alebo e-mail vyhlasujúci súťaž obsahuje vždy hlavné informácie o súťaži, ako je: obdobie, v ktorom sa súťaž koná, princíp súťaže, typ výhry a termín vyhlásenia výhercov.

Organizátor neručí za doručenie správy, ktorou bude zasielaná informácia o výhre ani za doručenie výhry samotnej.

Organizátor si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov súťaž bez náhrady skrátiť, prerušiť alebo zrušiť aj bez výberu výhercov.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá súťaže, a to písomne, na mieste pôvodných pravidiel. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia.

O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný správou na Facebooku, Instagrame alebo formou emailu.

Odovzdanie výhry zabezpečí Organizátor prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti, pokiaľ sa s výhercom nedohodne inak. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je stanovené usporiadateľom súťaže.
V

šetky výhry do súťaže zabezpečuje Organizátor. Prevzatím výhry preberá výherca plnú zodpovednosť za prípadné škody alebo ujmy, ktoré môžu využívaním výhry vzniknúť jemu alebo tretím osobám. Organizátor nie je zodpovedný za akúkoľvek ujmu spôsobenú nezodpovedným užívaním ceny.

V prípade, že nebude výherca na výzvu Organizátora reagovať v priebehu 72 hodín od chvíle prvého kontaktu, Organizátor má právo príslušným spôsobom vybrať iného výhercu, ktorý spĺňa všetky súťažné pravidlá, prípadne (napr. ak nebude žiadny ďalší kandidát vhodný na výhru), môže výhra prepadnúť v prospech Organizátora. Pôvodný výherca týmto stráca právo výhru akokoľvek vymáhať.

Výherca v súťaži organizovanej prostredníctvom Instagramu musí mať verejný profil.
 
Účasť v súťaži
Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba žijúca na území štátu, v ktorej Organizátor pôsobí a súťaž organizuje, staršia ako 15 rokov, oboznámená so všetkými stanovenými pravidlami vzťahujúcimi sa k súťaži, s podmienkou, že pravidlá dodrží a akceptuje.

Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.
 
Vylúčenie zo súťaže
Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby, ktoré nedodržia pravidlá súťaže, alebo akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú pravidlám súťaže.

Organizátor súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť takého účastníka, u ktorého bude mať podozrenie, že takýto účastník dosiahol svojej účasti v súťaži podvodným konaním alebo konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže. Toto rozhodnutie organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.
 
Ochrana osobných údajov a nakladanie s osobnými informáciami
Výherca v súťaži dáva Organizátorovi povolenie spracovať ním poskytnuté osobné údaje (najčastejšie meno, priezvisko, prezývka, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa) na potreby kontaktu súťažiaceho a odovzdanie výhry.

Účasťou v súťaži každý súťažiaci súhlasí s tým, že Organizátor môže bezplatne použiť mená, prezývky a obsah súťažného príspevku (najčastejšie text, fotografie) na svoje marketingové a propagačné účely.

Súťažiaci tiež súhlasí s tým, že ním poskytnutá e-mailová adresa môže byť Organizátorom zaradená do databázy kontaktov na zasielanie komerčných oznámení, z ktorej sa dá kedykoľvek odhlásiť.

Viac o tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, zistíte tu.

Záverečné ustanovenia
Organizátor touto súťažou nepreberá voči účastníkom žiadne iné záväzky a účastníci súťaže nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora, ako uvedené v týchto pravidlách.

Organizátor si vyhradzuje právo súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, a to aj bez udania dôvodu. V prípade zmeny podmienok a pravidiel bude Organizátor informovať účastníkov súťaže oznámením na svojom Facebook profile, Instagrame alebo emailom.

Vyobrazenie darčekov na komunikačných materiáloch súťaže je len ilustratívny a nemusia vždy zodpovedať skutočnej podobe darčekov.

Organizátor je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v súťaži, a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojenou. Prípadné námietky a informácie o priebehu súťaže možno písomne zasielať na adresu prevádzky Organizátora: BEST Invest, s.r.o., emailom na adresu: marian@biesik.sk.

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Za výhru nemožno obdržať finančnú náhradu. Výhry nie je možné vymáhať právnou cestou.

Súťaž nie je nijako sponzorovaná, administrovaná alebo spojená so spoločnosťou Meta ako prevádzkovateľom sociálnych sietí Facebook a Instagram.
 
V Novom Meste nad Váhom 1. 1. 2022